آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

آنفلوانزا يكي از بيماريهاي خطرناك پرندگان است.عامل اين بيماري ويروس اسـت. ويـروس آنفلوانزا، در صورت جهش ژنتيكي به يكي از خطرناكترين بيماريهاي مشترك ميان انسان و حيوان تبديل ميشود.

اولين نشانه بيماري حدود 130 سال پيش در ايتاليا ديده شده است. ابتدا بـه علـت كشـتار فراواني كه در طيور به وجود آورد، آن را طاعون مرغي ناميدند. بعدها مشخص شـد كـه عامـل اين بيماري ويروس آنفلوانزا است. آنفلوانزاي پرندگان تا امـروز در كشـورهاي مختلـف جهـان، خسارتهاي بسيار زيادي را از نظر اقتصادي به مردم وارد كرده است. از طرفي تاريخ، موارد تكان دهندهاي از ابتلا و مرگ انسانهـا توسـط ايـن بيمـاري را نشـان ميدهد. حدود90 سال پيش دراسپانيا اين بيماري سبب مرگ20 تا40 ميليون نفر شده اسـت و در هنگ كنگ حدود 4 ميليون نفر انسان را از بين برده است.

حدود60 سال پيش بيماري بسيار واگيرداري در اكثر نقاط ايـران از جملـه اطـراف تهران، ديده شده كه شبيه آنفلوانزاي پرندگان بوده است. در سالهاي اخير نيز اين بيماري خسارت زيادي به توليد كننـدگان طيـور وارد كـرده است؛ درسال 84 نوع جديدي از ويروس، بيماري آنفلوانزاي فوق حاد را در پرنـدگان ايجاد كرد كه در تعدادي از كشورهاي اطراف ايران نيز گزارش شده است.

كساني كه با پرندگان در ارتباط هستند يعني روستاييان، كاركنان مرغـداري هـا فروشـنده هـاي طيور، شكارچيان، دامپزشكان، كاركنان دامپزشكي و كشتارگاهها، كارگاههاي پرشويي و تبـديل ضايعات، مراكز توزيع و عرضه مرغ، فروشگاههـا و نمايشـگاههـاي پرنـدگان، و بـالاخره تمـام مصرف كنندگان، با خطر ابتلا به اين بيماري روبه رو هستند.

پرندگان وحشي و آبزي يكي از عاملهاي مهم انتشار بيماري اند. گراز هـم مـيتوانـد ويـروس بيماري را به انسان انتقال دهد

نشانه هاي بيماري در پرندگان عبارتند از:

كم شدن اشتها، افسردگي، بيحالي، ژوليدگي پرها، كـم شـدن تـا قطـع كامـل توليـد روزانـه تخم مرغ، نرم شدن پوسته تخم مرغ، ناراحتيهاي تنفسي مانند سرفه، عطسه و ريزش ترشحات از چشم وبيني، تورم صورت و سينوسها همراه با ورم كـردن و كبـودي تـاج و ريـش پرنـده، كبودي ساق پا به علت جمع شدن لكه هاي خون در زير پوست،خروج ترشح خون آلود از دهـان و بيني

اين بيماري در صورت شدت ميتواند سبب مرگ ومير زيادي در گله شود.

بــراي پيشــگيري و كنتــرل بيمــاري در مرغــداري هــا لازم اســت همــه نكتــه هــاي بهداشتي – قرنطينه هاي توسط مرغداران و ساير كاركنان واحد، رعايت شود؛ مانند پوشيدن لباس و كفش كار، دوش گرفتن قبل و بعد از كار، شستشو و ضدعفوني دستها ، سالنها، وسايل كار و نقليه، تهيه جوجه و خوراك طيور از محلهاي مطمئن، دفن بهداشـتي يـا سـوزاندن لاشـه هـا، خارج نكردن كود و لاشه طيور از مرغداريها و ….

نشانه هاي اصلي و مهـم بيمـاري در انسـان تـب ، گلـودرد و سـرفه اسـت كـه مـي توانـد بـا بي اشتهايي، تهوع، استفراغ، اسهال، احساس كـوفتگي( دردهـاي اسـتخواني- عضـلاني) لـرز، احساس ضعف و خستگي، سردرد، آبريزش بيني، گرفتگي بيني و عطسه همراه باشـد. بيمـاري در صورت پيشرفت و درمان نامناسب، ممكن است سبب مرگ انسان شود. كودكان، افراد پير و زنان باردار، بيشتر و زودتر دچار اين بيماري مي شوند. واكسن آنفلوانزا ميتواند از مرگ و ميـر انسانها جلوگيري كند .

براي پيشگيري از همه گيرشدن بيماري آنفلوانزاي انساني توصيه مي شود افـراد رعايت بهداشت فردي را جدي بگيرند و در صورت بيمار شدن استراحت كنند، مايعات بنوشـند و به توصيه هاي پزشكان توجه داشته باشند و براي واكسن با پزشك مشورت كنند .

لازم است اين بيماران با پرندگان به هيچ وجه ارتباط نداشته باشند و از گوشت و تخم مـرغ بـه صورت كاملاً پخته استفاده كنند؛ چون ابتلاي همزمان اين افراد به آنفلوانزاي پرنـدگان ممكـن است سبب شكل گيري ويروس جديد و خطرناكي شود

در زمان بروز بيماري شكار پرندگان آزادپرواز و آبزي درتمام زيسـتگاههـاي حيـات وحـش ممنوع می باشد. لازم است طيور بومي در جاهاي توري كشيده نگهداري شوند، خريـد و فـروش و مصرف پرندگان شكاري در زمان بروز بيماري ممنوع می باشد. هرگونه مرگ و مير غيرعـادي پرندگان مهاجر و طيور سنتي و صنعتي بايد به واحدهاي دامپزشكي گزارش شود.

آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: